ALGEMENE VOORWAARDEN EASY TRANSPORT B.V.
Eeltsjemar 1, 8939 CJ Leeuwarden
Versie maart 2012


Artikel 1

1.1 Op de door de expediteur voor een opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, te verlenen dienstverlening, etc. alsmede de door de expediteur aan een derde gegeven opdracht is de laatste versie van deze voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd ter Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd in de Nederlandse en Engelse taal. Indien de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden afwijkt van de vertaling daarvan in enig andere taal, dan gaat de Nederlandse tekst voor.
1.2 Als opdrachtgever van de expediteur wordt beschouwd, degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan de expediteur geeft, alsmede degene die in opdracht van een al dan niet nader genoemde of te noemen derde optreedt, ongeacht of namens deze derde of op eigen naam wordt gehandeld.
1.3 De door de expediteur te verrichten werkzaamheden, te verlenen dienstverlening, etc. geschieden/geschiedt te allen tijde door de opdrachtnemer in de hoedanigheid van expediteur. Voor het geval de opdrachtnemer desondanks te eniger tijd mocht worden aangemerkt als vervoerder, althans niet als expediteur, zijn in de navolgende bepalingen verwijzingen opgenomen die toezien op andere werkzaamheden dan op expediteurs-werkzaamheden. Een opdrachtgever/wederpartij kan n.a.v. die verwijzingen of op basis van in die andere bepalingen gehanteerde zinsneden opdrachtnemer niet als vervoerder, althans anders dan als expediteur aanmerken.
1.4 Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, opslag- en controlebedrijven etc. die door de expediteur worden verricht, zullen mede van toepassing zijn in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden respectievelijk voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.
1.5 De expediteur is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met wie hij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.
1.6 De expediteur heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmee samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voorzover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van de expediteur wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe de expediteur hen gebruikt, zullen worden beschermd, als ware zij al dan niet uitsluitend in dienst van de expediteur. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van de expediteur, als omschreven in de voorwaarden. Opdrachten tot aflevering onder rembours, tegen bankbewijs etc. worden geacht expeditiewerkzaamheden te zijn.
1.7 Daar waar de expediteur als opdrachtgever optreedt, dient de opdrachtnemer deze voorwaarden, indien mogelijk en voorzover de expediteur daarop een beroep doet, tegen zich te laten gelden.
1.8 Indien de opdrachtgever van de expediteur zich bedient van algemene voorwaarden dan gaan de voorwaarden van de expediteur voor, ook wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden bepalen en/of er enige discussie terzake mogelijk is.

Artikel 2

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. van de expediteur, in welke vorm ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De expediteur is pas gebonden, nadat hij een opdracht, bestelling etc. schriftelijk heeft bevestigd dan wel een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering van de opdracht, bestelling, etc.
2.2 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.
2.3 3. Tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, is de expediteur te allen tijd vrij de door hem opgegeven prijzen te wijzigen en meer in het bijzonder bij wijziging van één of meer van de in het voorgaande lid gemelde factoren, tengevolge waarvan ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht wordt gewijzigd. De expediteur dient de prijsverhoging(en)/verhoging van kosten wel te kunnen aantonen.

Artikel 3

3.1 Indien door de expediteur all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de expediteur komen.
3.2 Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen hoe ook genoemd, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremiën.
3.3 Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra - naar billijkheid vast te stellen - beloning in rekening worden gebracht.

Artikel 4

4.1 Bij onvoldoende laad- en/of lostijd - ongeacht de oorzaak daarvan - komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden etc. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer de expediteur het cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.
4.2 Indien de expediteur zaken bij de opdrachtgever af moet halen/laten halen en deze zaken blijken nog niet verzendingsgereed te zijn, dan zal de expediteur de dientengevolge gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening kunnen brengen. Indien de zaken niet of niet onmiddellijk op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd is de expediteur gerechtigd de zaken op kosten van de opdrachtgever terug te zenden/laten zenden resp. opslagkosten dan wel kosten terzake van wachttijden bij hem in rekening te brengen, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om de expediteur voor zijn diensten te betalen. De expediteur is gerechtigd te verlangen, dat de door hem
4.3 gemaakte of door hem verschuldigde kosten door de opdrachtgever of de tot de zaken gerechtigde worden voldaan alvorens hij tot vrijgave der zaken overgaat
4.4 Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersonder-nemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten of door deze gemaakte afspraken gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk schriftelijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan de expediteur worden vergoed.

Artikel 5

5.1 Verzekering van welke aard dan ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dienen in deze opdracht duidelijk te worden genoemd. Opgave der waarde alleen is niet voldoende.
5.2 Indien de expediteur een verzekering op eigen naam heeft gesloten, is hij slechts gehouden - desgevraagd - zijn aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.
5.3 Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is de expediteur niet verantwoordelijk.
5.4 De expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijke werktuigen, gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico’s dekt die voor de expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 6

6.1 Indien de expediteur zich heeft verplicht tot het verrichten van douaneformaliteiten, is de opdrachtgever verplicht de nodige gegevens te verstrekken, tenzij tussen partijen nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 De opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de zaken die de expediteur conform zijn opdracht behandelt c.q. doet behandelen, vervoeren c.q. doet vervoeren, etc. De opdrachtgever garandeert de authenticiteit, juistheid en de volledigheid van de op de zaken betrekking hebbende documenten en vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken c.q. rechten die derden in verband met documenten aangaande de desbetreffende zaken jegens de expediteur geldend maken of kunnen maken. Schade die opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van onjuiste, onduidelijke of onvolledige invulling der op de zaken betrekking hebbende documenten, komt te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7

7.1 Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de expediteur, waarbij deze steeds de documenten, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn, kan aannemen.

Artikel 8

8.1 De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen of opgegeven plaats en tijd ter beschikking zijn.
8.2 De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van de expediteur zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de instructies.
8.3 De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.
8.4 De expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien de expediteur een garantie stelt, is zijn opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

Artikel 9

Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten etc. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle ter zake gemaakte kosten.
9.1 Desalniettemin is de expediteur gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht.
9.2 Als deskundige treedt de expediteur niet op. Voor hem ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin is hij aansprakelijk ten gevolge van het ontbreken, geheel of gedeeltelijk, van overeenstemming van monsters met de partij.

Artikel 10

De bijvoeging “circa” geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5 % meer of minder te leveren.

Artikel 11

11.1 Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
11.2 Is er meer dan één opdrachtgever, dan zijn zij allen hoofdelijk voor het geheel, des dat de een aan hun verplichting (en) heeft voldaan, de ander (en) zal/zullen zijn bevrijd, jegens de expediteur verbonden/aansprakelijk.
11.3 De expediteur is - onverlet het bepaalde in artikel 16 - niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook ontstaan, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld en/of nalatigheid van de directie van de expediteur. Fouten van ondergeschikten, waaronder grove fouten of opzet komen niet voor rekening of risico van de expediteur.
11.4 Eveneens in de gevallen dat de expediteur aan te merken mocht zijn als vervoerder, zal de expediteur bij schade ontstaan aan de zaken van opdrachtgever tijdens en tengevolge van het onjuist uitvoeren van het vervoer en/of met het vervoer verbandhoudende werkzaamheden, ongeacht de soort van vervoer, nimmer verder aansprakelijk zijn dan de aansprakelijkheidslimiet van 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR per zending, tenzij een wettelijke bepaling c.q. een Verdragsbepaling terzake dwingendrechtelijk prevaleert.
11.5 De door de expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. De expediteur is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
11.6 Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor de expediteur niet aansprakelijk is, dient de expediteur zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de expediteur zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.
11.7 De opdrachtgever is jegens de expediteur aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde en/of voor hem werkzame derden.
11.8 Tenzij nadrukkelijk overeengekomen is de expediteur nimmer aansprakelijk voor gehanteerde pallets, verpakking, emballage, etc.
11.9 De opdrachtgever zal de expediteur vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de expediteur als de opdrachtgever, die verband houden met de in de voorgaande leden bedoelde schade
11.10 De expediteur, die niet zelf vervoert, is ook in geval van all-in respectievelijk forfaitaire tarieven, niet als vervoerder aan te merken en wordt die rechtsverhouding volledig door deze voorwaarden beheerst, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen.

Artikel 12

12.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden die de expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan de expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 13

13.1 Indien de expediteur door overmacht verhinderd is een opdracht (tijdig) uit te (laten) voeren, dan wel tengevolge van een overmachtsituatie de uitvoering beduidend kostbaarder of bezwaarlijker wordt, is de expediteur gerechtigd de opdracht (overeenkomst) te ontbinden zonder dat de expediteur tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alsdan heeft de expediteur slechts recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten.
13.2 Alle overige c.q. extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag etc. komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14

14.1 Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de expediteur niet.
14.2 Tjden van aankomst worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15

15.1 Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht etc. te tekenen, is de expediteur voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

Artikel 16

16.1 Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is de expediteur, voor zover hij een vervoersovereenkomst die hij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerde, verplicht daarvan onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade melding te maken.
16.2 Doet de expediteur de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is hij, wanneer hij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die hij zou hebben moeten voldoen, wanneer hij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken en de opdrachtgever aannemelijk maakt, dat het niet tijdig aanspreken van de expediteur als vervoerder door onwetendheid en het niet kunnen weten, dat de expediteur vervoerder was.is veroorzaakt.
16.3 Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is de expediteur voor zover hij de vervoersovereenkomst, welke hij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoersovereenkomsten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging. Hij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover hij beschikt of die hij redelijkerwijs kan verschaffen, voorzover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.
16.4 De opdrachtgever verkrijgt jegens degene, met wie de expediteur heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij de expediteur duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan terzake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door de expediteur - of in geval van diens faillissement door diens curator - af te geven verklaring, dat tussen hem en de expediteur ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.
16.5 Komt de expediteur een verplichting als in het derde lid bedoeld niet na, dan is hij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.

Artikel 17

17.1 De opdrachtgever is verplicht de expediteur vrachten, rechten, beloningen etc. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij verzending van te verzenden zaken, contant te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.
17.2 Indien in afwijking van het voorgaande lid door de expediteur een krediettermijn wordt toegepast, is de expediteur gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
17.3 Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het verschuldigde betaalt, is de expediteur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
17.4 De opdrachtgever is uit hoofde van de expeditieovereenkomst verplicht om op eerste vordering van de expediteur zekerheid te stellen voor al hetgeen de opdrachtgever aan de expediteur is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd.
17.5 De expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen en belastingen hoe ook genoemd, en/of andere kosten, zo dit mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan de verplichting tot zekerheidsstelling komen ten laste van de opdrachtgever. Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.
17.6 De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes onverwijld aan de expediteur te betalen, ongeacht of de expediteur deze bedragen reeds heeft betaald. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te worden vergoed, indien de expediteur in verband met de expeditieovereenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.
17.7 De opdrachtgever zal de expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen, die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten van de expediteur in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd
17.8 De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die de expediteur aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt. Evenmin komt hem enig opschortingsrecht toe.

Artikel 18

18.1 Alle facturen van de expediteur zullen door de opdrachtgever van de expediteur dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities en ongeacht de aanwezigheid van vrachtbrief, etc. Betaling geschiedt zonder aftrek van enige korting of zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
18.2 Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.
18.3 Indien enig door opdrachtgever aan de expediteur verschuldigd bedrag niet is betaald op de overeengekomen tijd of - bij ontbreken van een overeengekomen tijd - binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur, heeft de expediteur het recht met onmiddellijke ingang interest ad 4 % per jaar boven het alsdan geldende tarief van de Basisherfinancieringsconstructie van de Europese Centrale Bank plus toeslag debetrente in rekening te brengen aan opdrachtgever.
18.4 Reclames op facturen van de expediteur dienen - op straffe van verval van recht -– uitsluitend schriftelijk te geschieden en behoren tevens binnen 10 dagen na factuurdatum door opdrachtnemer te zijn ontvangen. De expediteur is (derhalve) ook niet verplicht enig nadien ontvangen (schriftelijke) reclame in behandeling te nemen.
18.5 Indien bij niet tijdige en/of niet volledige betaling de expediteur genoodzaakt is tot incasso langs gerechtelijke of andere weg over te gaan, is de schuldenaar terstond tevens 10% administratiekosten over het openstaande bedrag aan opdrachtnemer verschuldigd., ongeacht of deze kosten werkelijk zijn gemaakt. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de incasso verbonden voor rekening van de schuldenaar
18.6 De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom of zoveel meer als deze in werkelijkheid (blijkens opdrachtnemer in rekening gebrachte of te brengen bedragen in verband met onder andere rechtshulp) belopen.

Artikel 19

19.1 Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de opdrachtgever en/of derde en/of geadresseerde en/of belanghebbende aan de expediteur uit welken hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden, zal de expediteur zowel het retentie als het pandrecht hebben op alle zaken, gelden en documenten van de opdrachtgever, die de expediteur te eniger tijd onder zich heeft of zal krijgen.
19.2 Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de overeenkomst met de expediteur en hetzij direct hetzij indirect in de macht van de expediteur brengen van de zaken e.d. als omschreven sub 1.
19.3 In het geval aan de zaken schade ontstaat, waarvoor de opdrachtgever een verzekering heeft afgesloten is de opdrachtgever verplicht om binnen 2 dagen na een daartoe strekkend verzoek van expediteur, de vordering uit hoofde van de verzekeringsovereen-komst aan de expediteur te verpanden, tenzij de opdrachtgever tot de onmiddellijke betaling overgaat van hetgeen expediteur heeft te vorderen voldoende zekerheid stelt voor de met de opdracht samenhangende, nog niet opeisbare verplichtingen.
19.4 De expediteur zal ook tegenover de houder van een ceel zijn retentierecht en pandrecht op gelijke wijze als tegenover de aansprakelijke opdrachtgever op de houder van de betrokken ceel kunnen uitoefenen alsmede ter voldoening van vorderingen op eerdere opdrachtgevers van de betrokken goederen. Het enkele feit dat de expediteur bij de afgifte van een ceel betrokken is of wordt doet aan het overige, in dit lid gestelde, geen afbreuk.
19.5 Indien de zaken als gevolg van het uitoefenen van het pandrecht door de expediteur openbaar worden verkocht, worden tot de executiekosten gerekend alle kosten die de expediteur zelf of bij de executie in te schakelen derden heeft moeten maken om tot openbare verkoping te geraken. Onder deze kosten tevens begrepen de kosten van een door de expediteur op voorhand ingeschakelde taxateur. Komt de expediteur met de opdrachtgever c.q. de ceelhouder overeen dat onderhandse verkoop kan plaatsvinden dan komen alle kosten verbonden aan het voorbereiden en realiseren van die onderhandse verkoop voor rekening van de opdrachtgever. De expediteur kan deze kosten verhalen op de opbrengst van onderhandse verkoop. Indien voor de onderhandse verkoop het verkrijgen van toestemming van de President van de Rechtbank noodzakelijk blijkt, komen de door de expediteur voor het verkrijgen van deze toestemming te maken kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten de expediteur eveneens op de uiteindelijke verkoopopbrengst kan verhalen.

Artikel 20

20.1 Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur ten behoeve van de opdrachtgever niet gevoerd, tenzij de expediteur zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever bereid verklaart. Deze procedures zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 21

21.1 Alle bedragen die een contractspartij aan de expediteur verschuldigd is of zal worden, zijn terstond opeisbaar vanaf het moment dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtnemer, dan wel indien de opdrachtgever ophoudt zijn bedrijf en/of onderneming uit te oefenen of - in geval van een rechtspersoon of vennootschap - indien deze geliquideerd c.q. ontbonden wordt.
21.2 Onverminderd het in lid 6 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering jegens de expediteur door het enkele verloop van negen maanden.
21.3 Elk vordering van de expediteur vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.
21.4 De in de leden twee en drie genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van zaken aan op de dag volgende op die van aflevering. Onder dag van aflevering wordt verstaan; de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn afgeleverd of gelost, dan wel, indien zij niet zijn afgeleverd of gelost, hadden moeten zijn afgeleverd of gelost.
21.5 In het geval de expediteur door enige overheid dan wel derde als bedoeld in artikel l7 lid 6 wordt aangesproken, vangt de in lid drie genoemde termijn aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
  • de dag volgende op die waarop de expediteur door enige overheid dan wel derde is aangesproken;
  • de dag volgende op die waarop de expediteur de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.
21.6 Tenzij de situatie als bedoeld in lid 5 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring die drie maanden beloopt.

Artikel 22

22.1 Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer of op alle handelingen van, met of jegens de expediteur is Nederlands Recht van toepassing.
22.2 Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de expediteur.

Artikel 23

23.1 Alle uit of in verband met de expeditie overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te Rotterdam of Amsterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement. (verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel te Amsterdam en Rotterdam en de Stichting TAMARA, Postbus 30025, 30001 DA Rotterdam).

Artikel 24

24.1 Het staat een ieder vrij deze Algemene Voorwaarden voor Expediteurs te gebruiken of te verveelvoudigen door middel van druk, fotokopieën, cd-rom of welke andere wijze van informatiedrager dan ook echter onder de nadrukkelijke vermelding van het auteursrecht toebehorend aan BZE, Organisatie van Zeehavenexpediteurs en Internationale Logistieke Dienstverleners te Rotterdam.

Artikel 25

25.1 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden voor Expediteurs van BZE”.